Vedtægter af Amatør-Astronomisk Forening 2019

Vedtaget på ordinær generalforsamling
Dato: 10-09-2019 og gældende til dags dato

AAF CVR-nr.: 35 17 01 46

Stk. 1
Foreningens navn er Amatør-Astronomisk Forening.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

Stk. 1
Amatør-Astronomisk Forenings formål er at samle personer med interesse for astronomi og samtidig fremme og støtte tiltag i samfundet, som har sigte på udbredelse af viden om universet, dets tilblivelse og dynamik.

Foreningens formål er både at støtte teoretiske emner, praktiske observationer og udbredelse af viden om teknikken, der skal til for at foretage observationer.

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen således:
• I lige år vælges formanden og et bestyrelsesmedlem
• I ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer

Stk. 2
På hvert års generalforsamling vælges endvidere:
• 2 suppleanter for bestyrelsen
• 2 revisorer
• 1 suppleant for revisor

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august eller september måned.

Stk. 3
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel på medlemmernes oplyste mail-adresse og på foreningens offentlige medier.

Stk. 4
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende sæson samt fastsættelse af kontingent (Iflg. §7)
6. Indkomne forslag (Forslag, der fra medlemsside ønskes optaget på dagsorden til den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen)
7. Valg (Iflg. §3)
8. Eventuelt.

Stk. 5
Hvert medlem har til hver afstemning 1 stemme betinget af, at §6 Stk. 4 er opfyldt, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 6
Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør dirigentens stemme udslaget. Såfremt dirigenten ikke er stemmeberettiget, er formandens stemme afgørende.

Stk. 7
Alle valg og afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot et medlem kræver det.

Stk. 8
Ved skriftlige valg af personer kan stemmesedlen højst påføres lige så mange navne som det antal, der skal vælges.

Stk. 9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder derom. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 2 ugers varsel, dog senest 4 uger efter, at der er indgivet ønske herom.

Stk. 10
Dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde de i §4 stk. 4 nævnte punkter 1, 2 og 8.

Stk. 11
Referater på generalforsamlingerne underskrives af dirigenten, og et foreløbigt referat udsendes pr. e-mail til foreningens medlemmer senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har fundet sted.
Eventuelle indvendinger mod referatet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger efter referatets udsendelse. Det endelige referat lægges på foreningens hjemmeside.

Stk. 1
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen på 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær på sit første møde efter generalforsamlingen.

Stk. 2
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte grupper og udvalg til varetagelse af bestemte opgaver eller områder.

Stk. 5
Bestyrelsen udpeger en ansvarlig leder for hver gruppe eller udvalg. En gruppe eller et udvalg fungerer, indtil bestyrelsen beslutter at ophæve den/det.
Hver gruppe skal umiddelbart efter stiftelse forberede formålsord og budget, som skal godkendes af bestyrelsen, før gruppen kan begynde at bruge midler.

Stk. 6
Der føres referat af alle bestyrelsesmøder.

Stk. 1
Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og vedtægter.

Stk. 2
Ind- og udmeldelse sker til foreningens formand eller kasserer.

Stk. 3
Medlemmerne betaler et årligt kontingent til Amatør-Astronomisk Forening, som opkræves ved udgangen af regnskabsåret.

Stk. 4
Medlemskab, herunder adgang til generalforsamlingen, er betinget af, at kontingentet og eventuel restance er betalt.

Stk. 5
Ved indmeldelse efter 1. januar opkræves halvt kontingent.

Stk. 6
Ved indmeldelse efter 1. maj opkræves alene fuldt kontingent for den kommende sæson.

Stk. 7
Betaling af kontingent kan kun ske ved overførsel til foreningens bankkonto, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde beslutter andet.

Stk. 8
Betalingsoplysninger bliver til nye medlemmer tilsendt i en velkomsthilsen og forefindes også på foreningens hjemmeside.

Stk. 9
Medlemsbevis, som er gældende for en sæson, bliver tilsendt efter modtagelsen af korrekt indbetalt kontingent.

Stk. 10
Betalingsfrist er 3 uger efter opkrævningen, hvorefter der bliver udsendt en skriftlig påmindelse om restance.
Er betalingen endnu ikke modtaget 3 uger efter påmindelsen, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

Stk. 11
Er et medlem udmeldt med kontingentrestance, er genindmeldelse betinget af, at alle restancer til foreningen indbetales.

Stk. 1
Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2
Kontingentfastsættelsen kan ske i form af en bemyndigelse til bestyrelsen.
Øvrige takster fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3
Det på generalforsamlingen godkendte kontingent er gældende for næste regnskabsår/kontingentperiode.

Stk. 4
Varsling af kontingentændringer skal ske senest 3 måneder før næste kontingentperiode.

Stk. 1
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 2
Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Stk. 4
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 1
Tegningsretten i foreningen påhviler formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab eller formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Alle bilag skal være gyldige bilag, dvs. kvittering efter køb, opgørelse efter f.eks. kørsel, hvor der på forhånd er aftalt kompensation.

Stk. 3
Udgifter, der afholdes under de enkelte budgetposter, skal ligge inden for postens godkendte budget. Flytninger indenfor det samlede budget skal være godkendt af et flertal i bestyrelsen og skal ligge inden for foreningens samlede godkendte budget.

Stk. 4
De midler, der kommer til foreningen (arbejde, fonde, præmier etc.), skal komme foreningens medlemmer til gode.

Stk. 5
Retten til at udtale sig eller agere på vegne af foreningen tilkommer foreningens formand eller i dennes forfald foreningens næstformand. Bestyrelsen kan dog bemyndige et andet bestyrelsesmedlem eller et andet medlem til at udtale sig på vegne af foreningen.

Stk. 1
For lånte instrumenter og lokaler gælder regler, som fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 1
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Stk. 2
Ved udmeldelse eller eksklusion bliver kontingentet ikke refunderet.

Stk. 3
Et medlem kan ved beslutning i bestyrelsen udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Stk. 4
Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 5
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at eksklusionen forelægges på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 6
En generalforsamlings beslutning om eksklusion afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 1
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes med et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer på en efterfølgende generalforsamling, som skal afholdes i tidsrummet 2-4 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 2
I tilfælde af opløsning kan midlerne kun anvendes til et formål, der er i overensstemmelse med formålsparagraffen.
Såfremt foreningen opløses, skal foreningens midler tilfalde Astronomisk Selskab.
Arkivmaterialet afleveres til et relevant historisk arkiv efter den seneste bestyrelses bestemmelse.

Stk. 3
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Stk. 4
Foreningen kan ikke opløses i månederne juli, august og december.

Amatør-Astronomisk
Forening
  • Sønderballe Hoved 23
  • DK-6100 Haderslev
  • Email: info@aaf.dk

  • © Copyright AAF 2022
Astrofora

AI Website Builder